آموزش خانواده


گفتار یکم

 

تنبیه یکی از ابزارهای تربیتی است که بدون در نظر گرفتن آن، ممکن است کار تربیت فرزند ما با مشکل مواجه شود و در مسیر تربیت او در بن­ بست قرار گیریم. توجه داشته باشیم .....

 

1436038205-134312-1.jpg

cc.pdf

----------------------------------------------------------------------------------